آزمون عربی اذرماه 92
 
 
     
 
     
HTML
 
 
     
 
     
HTML
 
 
     
 
     
جمله فعلیه
 
 
     
 
     
HTML
 
 
     
 
     
پاسخ آزمون عربی کلاس سوم
 
 
     
 
     
عربی
 

صرف فعل مضارع از یکتبُ.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                           عربی درس اول کلاس سوم - برگرفته از تفسیر نور.pdf
قواعد درس دوم کتاب عربی سوم راهنمایی.pdf

                                                                                              

 
     
 
     
درس اول دینی کلاس سوم
 
 
     
 
     
فعل نهی عربی سوم